ACTUAL HI/LO
Temperature N/A N/A
N/A
N/A
N/A
°C
Humidity N/A N/A
N/A
%
Dewpoint N/A N/A
N/A
°C
Barometer N/A N/A
N/A
mbar
Wind
0 SE
135°
4
0 avg
km/h
Precipitation N/A N/A
0,00
cm/h
cm
Temperature
Inside
20,4 21,5
20,4
°C
Humidity
Inside
61 62
61
%

 

TODAY MONTH YEAR
High Temperature: N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
°C
Low Temperature: N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
°C
High Humidity: N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
%
Low Humidity: N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
%
High Dewpoint: N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
°C
Low Dewpoint: N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
°C
High Barometer: N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
mbar
Low Barometer: N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
mbar
High Heat Index: N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
°C
Low Wind Chill: N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
°C
High Wind Speed: 4
06:33:49
23
05/10/2022 10:21:27
54
08/01/2022 15:53:11
km/h
Ave Wind Speed: 0 4 5 km/h
High Rain Rate: N/A
N/A
0,00
01/10/2022 00:00:08
0,00
01/01/2022 15:10:13
cm/h
Rain Total: 0,00
0,00 0,00 cm
 
INSIDE
High Temperature: 21,5
00:05:00
22,0
04/10/2022 22:56:28
29,5
13/07/2022 19:45:21
°C
Low Temperature: 20,4
06:41:08
19,7
01/10/2022 05:09:08
0,0
03/02/2022 00:48:27
°C
High Humidity: 62
00:00:07
67
01/10/2022 17:47:08
75
09/01/2022 23:54:54
%
Low Humidity: 61
01:07:48
51
01/10/2022 00:00:08
33
06/08/2022 14:04:33
%
temperatures humidity barometer heatchill wind wind direction wind vectors rain